Strona główna

Menu

Deklaracja dostępności serwisu 27grudnia.pl - Powstanie Wielkopolskie

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Elementy, które nie są w pełni dostępne w rozumieniu ustawy to w szczególności:

Publikowane w artykułach materiały video. Materiały te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy, stąd nie muszą posiadać opisów tekstowych. Pomimo to Redakcja Serwisu pracuje nad sukcesywnym uzupełnianiem wspomnianych materiałów audio o audiodeskrypcję.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe używane w serwisie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Pomiędzy linkami w serwisie oraz aktywnymi elementami formularzy nawigujemy za pomocą klawisza TAB (nawigacja powrotna: SHIFT + TAB). Do wybranego linka przechodzimy za pomocą klawisza ENTER.

Formularz wyszukiwania nie wymaga klawisza ENTER – wyniki pojawiają się w miarę wpisywania wyszukiwanej frazy.

Filtry dat / miesięcy na listach aktualności oraz relacji z obchodów rocznicy Powstania aktywujemy poprzez klawisz TAB (tak jak link). Po aktywacji zmieniamy miesiące za pomocą klawiszy strzałek PRAWO / LEWO. Po zmianie miesiąca, serwis pokaże nowe wyniki automatycznie.

Panoramy Street View w dziale „Miejsca Chwały”. Po aktywacji klawiszem TAB, możemy obracać widok za pomocą klawiszy strzałek PRAWO / LEWO. Za pomocą klawiszy strzałek GÓRA / DÓŁ możemy przesuwać widok. Za pomocą klawisza TAB można również aktywować przyciski przybliżania i oddalania widoku.

Opowieść Powstańca. Przycisk PLAY / PAUSE aktywujemy klawiszem TAB. Pożądaną akcję włączamy klawiszem ENTER. Klawiszem TAB możemy również aktywować przyciski 'poprzednia / następna’ opowieść, tak samo jak audiodeskrypcję nagranych materiałów.

Z każdego okna popup w serwisie (wyszukiwarka, menu główne, popup z playerem video) wychodzimy za pomocą klawisza ESCAPE (ESC).

 

Mechanizmy ułatwiające dostęp

Serwis zawiera wiele mechanizmów umożliwiających wszechstronny dostęp do zawartych w nim treści. W szczególności są to:

 • nawigacja jest możliwa bez użycia myszki, tylko za pomocą klawiatury,
 • również formularze, kalendarz i inne mechanizmy interaktywne można obsłużyć przy pomocy klawiatury,
 • możliwość kilkukrotnego powiększenia tekstu na stronie za pomocą skrótu CTRL+,
 • zdjęcia w serwisie są opatrzone opisami alternatywnymi (pole ALT), w szczególności dotyczy to zdjęć, które mają znaczenie informacyjne – np. stanowią integralną część treści artykułu lub są elementem galerii artykułu,
 • linki nie zawierające tekstu (np. linki w formie ikon graficznych) są uzupełnione o atrybut TITLE, podobnie linki zawierające kompleksowe treści graficzno – tekstowe.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres email: biuro@27grudnia.pl ub dzwoniąc na numer telefonu 61 626 77 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje o tym wnoszącego żądanie i przekaże informację kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 • Adres: al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
 • E-mail: kancelaria@umww.pl
 • Telefon: 61 626 66 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dołącz do wydarzenia

DOŁĄCZ DO NAS NA FB

Dołącz

Menu w stopce

Social media

Kontakt

https://27grudnia.pl/wp-content/uploads/2018/02/logo_sw_wielkopolskiego.png
© 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
biuro@27grudnia.pl
+48 61 626 66 84